Privacyverklaring  Psycro


Persoonsgegevens en zorgvuldigheid

Psycro ontvangt en verwerkt gegevens die soms als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. Het verwerken van persoonsgegevens wordt geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Psycro hecht er grote waarde aan zorgvuldig met de persoonsgegevens van mensen om te gaan en treft (technische) maatregelen om zo min mogelijk persoonsgegevens van mensen te hoeven verwerken.

Voor welk doel?

Psycro verwerkt de gegevens in opdracht van anderen, zoals ZKM-beoefenaars en organisaties voor ZKM-coaching.  Dit gebeurt in het kader van de SCMPro-service, de service die Psycro aanbiedt voor het verwerken van ZKM-waarderingssystemen. De ZKM-beoefenaars leveren voor het uitvoeren van de dienstverlening de noodzakelijke gegevens van zichzelf en hun cliënten aan. De gegevens van de cliënt zijn nodig om het ZKM-waarderingssysteem voor die cliënt te kunnen maken.

Hoe?

In veel gevallen leveren de cliënten de gegevens rechtstreeks aan Psycro aan, nadat ze van de ZKM-beoefenaar gehoord hebben hoe de procedure in zijn werk gaat. Het aanleveren gebeurt normaal gesproken via een beveiligde verbinding waarmee de cliënt kan inloggen in het systeem. Opdrachtgevers of cliënten kunnen ook bellen met Psycro als ze moeilijkheden ervaren bij gebruik van het programma. Dan kunnen gegevens ook door Psycro in het systeem ingevoerd worden.

Opdracht en doelbinding

Psycro verwerkt de gegevens dus uitsluitend in opdracht. Psycro doet dat als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat Psycro de gegevens alleen verwerkt voor de doelstellingen waarvoor de gegevens aan haar verstrekt zijn en dat de opdrachtgevers van Psycro als ‘verantwoordelijke’ worden aangemerkt in de zin van de Wbp. De verantwoordelijke bepaalt het doel van de verwerking en houdt zeggenschap over de gegevens. Psycro zal de gegevens van cliënten van de opdrachtgever dus nooit voor een ander doel gebruiken of aan derden verstrekken.

Beveiliging en bewaren

Daarnaast zorgt Psycro voor een adequate beveiliging van de gegevens zolang deze worden verwerkt en bewaard. De gegevens worden slechts bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking. De opdrachtgever die de gegevens verstrekt heeft, of door de cliënt heeft laten verstrekken, kan deze zelf uit het systeem verwijderen zodra hij dat wil. Psycro heeft een overeenkomst met de opdrachtgevers afgesloten waarin afgesproken is dat de opdrachtgever de gegevens binnen 6 weken uit het systeem verwijdert. Psycro zorgt ervoor dat de gegevens ook echt worden verwijderd.

Geheimhouding

Psycro en degenen die voor Psycro werken om de SCMPro-service uit te voeren hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van alle persoonsgegevens die door Psycro verwerkt worden.

Privacyreglement

De beroepsvereniging van de opdrachtgevers is de Vereniging van ZKM-beoefenaars (VvZB). Deze vereniging hanteert een Privacyreglement. Psycro handelt conform dit Privacyreglement en uiteraard conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen

Psycro vindt het belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij Psycro in vertrouwde handen zijn.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp mailt u ons dan op info@psycro.com